Espai laboral > Orientació laboral > L'entrevista

L'entrevista

L’objectiu fonamental de l’entrevista de selecció és determinar l’adequació del candidat/a als requisits del lloc de treball. Amb l’entrevista es revisen les dades curriculars i la capacitació del candidat/a, però es para molta atenció a les seves qualitats com a persona; així doncs, se n’observa bàsicament la maduresa emocional, la capacitat de comunicació, la flexibilitat i la motivació.

D’altra banda, cal ser optimista. Si t’han trucat és perquè s’interessen per tu, et volen conèixer millor i saber quines són les teves possibilitats.

En termes generals, hi ha diversos aspectes que són molt importants: la puntualitat; el fet de mostrar una presència natural (ni gaire elegant ni gaire descurada; en definitiva, mantenir-se en un punt intermedi); no parlar mai malament de ningú (cap, companys, professors, etc.); ser sincer/a; confiar en un mateix/a; no fer plantejaments dogmàtics; evitar parlar d’allò que es desconeix; mostrar una actitud oberta i de diàleg, etc.

OBJECTIUS

De l’entrevistador/a: comprovar si el candidat/a posseeix les característiques que requereix el lloc i si està motivat/ada per dur-lo a terme.
De l’entrevistat/ada: demostrar que és la persona més adequada per desenvolupar una tasca concreta, per la qual cosa és interessant haver-se informat prèviament sobre l’empresa i el lloc de treball.

TIPUS DE PREGUNTES MÉS FREQÜENTS EN LES ENTREVISTES DE SELECCIÓ

Preguntes introductòries 

T’ha costat trobar aparcament?
Coneixies la nostra empresa anteriorment?
Per què et presentes per a aquesta plaça?

Preguntes sobre la formació i els estudis 

Per què vas estudiar?
Què et va fer triar els estudis que has cursat?
Quines eren les teves assignatures preferides?

Preguntes sobre l’experiència professional

On i en què has treballat anteriorment?
Quines funcions feies en altres empreses?
Quines responsabilitats hi tenies?
Quina opinió tens dels companys que has tingut?

Preguntes personals

Quina és la teva situació familiar?
Tens fills? Quina edat tenen?
Pertanys a alguna associació?
Quins tipus de llibres o revistes llegeixes habitualment?

Preguntes sobre les condicions laborals desitjades 

Què et crida l’atenció d’aquest lloc de treball?
Per què penses que és adequat per a tu?
Quins són els teus projectes professionals?
Què valores més en la feina?

Amb la dinamització
i el finançament del:

Amb el cofinançament de:

Amb el suport de:
CONTACTE

CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS
C/ Dominics, 12 (Pl. Consell Comarcal)
25280 Solsona

Persona de contacte: Roser Armengol o Carme Fernández
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 h
Tel. 973 482003 / 973 483516