Espai laboral > Orientació laboral

Treball i lloc de treball

Treball i lloc de treball no són el mateix

Cal que tinguis present que el treball és una cosa i el lloc de treball una altra, que a vegades confonem. Treball és l’activitat concreta que exerceixes durant unes hores i que consisteix en una sèrie d’esforços mentals i/o físics. En aquest sentit, cal que valoris quin és el tipus de treball escaient a la teva personalitat i condicions físiques.

No menys important és el concepte lloc de treball amb el qual definim les condicions accessòries al fet de treballar: el sou, les condicions legals, l’horari...

Canals de recerca de feina

El fet de buscar feina requereix una participació activa per part del demandant. Cal que consultis tots els mitjans possibles on s’ofereix feina i que t’inscriguis en tots els llocs possibles, tenint en compte els requisits i les circumstàncies de cada opció.

Les oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya t’ofereixen els seus serveis en matèria laboral on inclouen ofertes de treball, orientació professional, cursos de formació ocupacional i programes de recerca de treball. T’hi pots inscriure a partir dels 16 anys i només cal que presentis el NIF, els justificants dels títols acadèmics i, si ja has treballat abans, la targeta de la Seguretat Social.

Estiguis atent als anuncis que surten als diaris –locals o nacionals–, o en les publicacions gratuïtes, en determinades cartelleres, o en publicacions especialitzades. També pots posar un anunci tu, oferint-te com a demandant de feina.

Presenta directament el teu currículum a les empreses que t’interessin. Una bona idea per trobar les adreces de determinats sectors és consultar alguna guia telefònica. També pots fer arribar el teu currículum a les empreses de selecció de personal i a les empreses de treball temporal.

Estiguis al corrent de l’oferta pública, ja que periòdicament les diferents administracions –central, autonòmica, local i comarcal– convoquen oposicions per ocupar les places vacants o de nova creació. Aquestes convocatòries es fan públiques en els diferents diaris oficials i en els principals mitjans de comunicació.

Fes córrer la veu entre els teus amics, familiars i coneguts; pot semblar obvi, però sovint és eficaç. És una forma d’estendre altres antenes a part de la teva, que et permetran captar molta més informació.

La carta de presentació

Model d’estructura

– Nom i cognoms del candidat
– Domicili
– Codi postal i ciutat
– Telèfon
– Ciutat, dia, mes i any
– Núm. de referència si és resposta a un anunci


Persona o càrrec
Domicili
Codi postal i ciutat

Senyors,

Cal fer referència a l’anunci i/o raó per la qual es presenta la candidatura. I citar el lloc al qual s’aspira o alguna característica de l’empresa.

S’ha d’indicar l’interès per la col·locació i fer referència a la formació, l’experiència i/o les habilitats que converteixen el candidat en idoni per al lloc de treball.

Cal presentar un currículum adjunt com a document descriptiu de la trajectòria professional que justifiqui l’adequació al lloc sol·licitat.

S’ha de sol·licitar que es tingui en compte la candidatura i/o demanar una entrevista.

Tot esperant les seves notícies, aprofito l’ocasió per saludar-los atentament.

El currículum vitae

Consells pràctics

Com que el currículum és un instrument de màrqueting, només cal incloure-hi les dades professionals que estan relacionades amb el lloc de treball.

Es recomana utilitzar paper de bona qualitat.

Ha de ser breu –d’una llargada màxima de 2 fulls–, clar i estructurat. Ha de tenir capçaleres, marges i espais ben definits. Si la presentació és agradable es podrà llegir ràpidament, i això també pot facilitar la selecció del candidat/a, o, si més no, superar els primers filtres.

Totes les dades del currículum han de ser verídiques. Tanmateix, se’n poden destacar, sense exagerar, els aspectes positius. També es pot “amagar” allò que no interessi.

La presentació és tan important com el contingut, i per això convé lliurar el currículum mecanografiat. Si es demana explícitament la redacció manuscrita es pot fer servir una plantilla per millorar-ne el resultat visual, i s’ha de tenir molta cura de la cal·ligrafia, ja que sovint se’n fa una anàlisi grafològica.

S’ha d’evitar incloure-hi dades que siguin desfavorables, com ara dades errònies o falses o dades dispersadores, i també fer faltes ortogràfiques en la redacció.

Convé utilitzar paraules completes i evitar les sigles.

Cal mantenir la coherència al llarg de tots els apartats.

Es considera convenient fer-lo tant en català com en castellà.

En cas que s’hi hagi d’incorporar una fotografia, aquesta ha de ser recent i s’ha d’enganxar o grapar al marge dret de la primera pàgina.

L'entrevista

L’objectiu fonamental de l’entrevista de selecció és determinar l’adequació del candidat/a als requisits del lloc de treball. Amb l’entrevista es revisen les dades curriculars i la capacitació del candidat/a, però es para molta atenció a les seves qualitats com a persona; així doncs, se n’observa bàsicament la maduresa emocional, la capacitat de comunicació, la flexibilitat i la motivació.

D’altra banda, cal ser optimista. Si t’han trucat és perquè s’interessen per tu, et volen conèixer millor i saber quines són les teves possibilitats.

En termes generals, hi ha diversos aspectes que són molt importants: la puntualitat; el fet de mostrar una presència natural (ni gaire elegant ni gaire descurada; en definitiva, mantenir-se en un punt intermedi); no parlar mai malament de ningú (cap, companys, professors, etc.); ser sincer/a; confiar en un mateix/a; no fer plantejaments dogmàtics; evitar parlar d’allò que es desconeix; mostrar una actitud oberta i de diàleg, etc.

OBJECTIUS

De l’entrevistador/a: comprovar si el candidat/a posseeix les característiques que requereix el lloc i si està motivat/ada per dur-lo a terme.
De l’entrevistat/ada: demostrar que és la persona més adequada per desenvolupar una tasca concreta, per la qual cosa és interessant haver-se informat prèviament sobre l’empresa i el lloc de treball.

TIPUS DE PREGUNTES MÉS FREQÜENTS EN LES ENTREVISTES DE SELECCIÓ

Preguntes introductòries 

T’ha costat trobar aparcament?
Coneixies la nostra empresa anteriorment?
Per què et presentes per a aquesta plaça?

Preguntes sobre la formació i els estudis 

Per què vas estudiar?
Què et va fer triar els estudis que has cursat?
Quines eren les teves assignatures preferides?

Preguntes sobre l’experiència professional

On i en què has treballat anteriorment?
Quines funcions feies en altres empreses?
Quines responsabilitats hi tenies?
Quina opinió tens dels companys que has tingut?

Preguntes personals

Quina és la teva situació familiar?
Tens fills? Quina edat tenen?
Pertanys a alguna associació?
Quins tipus de llibres o revistes llegeixes habitualment?

Preguntes sobre les condicions laborals desitjades 

Què et crida l’atenció d’aquest lloc de treball?
Per què penses que és adequat per a tu?
Quins són els teus projectes professionals?
Què valores més en la feina?

Amb la dinamització
i el finançament del:

Amb el cofinançament de:

Amb el suport de:
CONTACTE

CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS
C/ Dominics, 12 (Pl. Consell Comarcal)
25280 Solsona

Persona de contacte: Roser Armengol o Carme Fernández
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 h
Tel. 973 482003 / 973 483516